Kwaliteit

Op Daltonbasisschool 't Otterke werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken methodes die voldoen aan de eisen van deze tijd. Medewerkers zijn bekwaam blijven zich ontwikkelen. Zo zijn er studiedagen met het hele team om aan de schoolontwikkeling te werken, maar ook individuele opleidingen en cursussen worden gevolgd.  

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een 8,4 en ouders een 8,0 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 8,5 8,6 8,5
Ouders geven een:  8,0 8,2 8,0
Leerlingen geven een:  8,4 8,5 6,3

 

 

Toetsresultaten

Natuurlijk zijn de toetsresultaten van de kinderen belangrijk. Het zijn meetmomenten in een schooljaar. De leerkrachten gebruiken de resultaten om te zorgen dat het onderwijs kan worden afgestemd op uw kind. Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: juist het welbevinden van de kinderen is belangrijk. Met plezier naar school gaan, plezier hebben in leren zorgt dat een kind kan presteren op zijn of haar eigen niveau.

 

Afgelopen schooljaar zijn we gestart met een nieuwe eindtoets, de IEP toets. In de tabel kunt u de scores lezen, uitgedrukt in percentages.

Vakgebied

Landelijk %

Otterke %

Taal

82

84

Lezen, technisch, begrijpend, incl. studievaardigheden

74

95

Rekenen

76

80

 

De jaren daarvoor hebben we nog gewerkt met de Cito Eindtoets:

 

  2015 2014 2013
Landelijk gemiddelde  534,8 535 535,1
Schoolscore 535,6 535,2 534,2

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Dat advies is gebaseerd op de leerhouding van een kind, de mate van zelfstandigheid en de leerresultaten van het kind in de jaren op onze school. Het advies wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
Aantal schoolverlaters  26 29 13 17
vmbo 14 11 7 8
vmbo T/ havo 5 5 1 3
havo 4      
havo/vwo - 5 3 4
vwo 3 3 2 2

 

We zetten op school in op opbrengstgericht werken. Dat houdt onder andere in dat we trendanalyses maken van de toetsresultaten van de groepen. Daarmee kijken we verder dan alleen naar de getallen. We zien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We betrekken de kinderen nog meer bij hun eigen onderwijsproces, dat doe we door ontwikkelgesprekken te voeren met kinderen, maar ook door ouders en kinderen samen uit te nodigen voor een ontwikkelgsprek in groep 8. Zo worden alle partijen nog beter betrokken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken: 

  • Dalton: in mei is de 5-jaarlijkse visitatie om onze licentie te verlengen
  • Leerkrachtvaardigheden: Cursus Goed gedrag kun je leren
  • Sociaal-emotioneel: op welke manier, met welke lessen kunnen we dit bevorderen
  • ICT: verdere implementatie van het beleidsplan
  • Leesplan: meer leesplezier, leesbevordering
  • Passend onderwijs
  • Pestprotocol

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.