Ondersteuning

Ieder kind is uniek en bewandelt zijn eigen pad. Dit maken we concreet in de manier waarop we onze leerlingen begeleiden. In alle groepen werken we met het leerlingvolgsysteem van Cito en gebruiken we volgsystemen KIJK! en Zien om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. We bieden al onze leerlingen gelegenheid zich volop te ontwikkelen: ze werken in hun eigen tempo en krijgen zo nodig extra uitleg in kleine groepjes of moeilijker leerstof op het moment dat leren makkelijk gaat.

Zorgteam

Hulpvragen van kinderen, ouders, leerkrachten of andere betrokkenen bij leerlingen worden besproken in het zorgteam van ’t Otterke. Dit team bestaat uit onze intern begeleider, een medewerker van de GGD, een medewerker van het sociaal team van de gemeente en een orthopedagoog van het overkoepelende Expertise Netwerk van de Eenbes. Het zorgteam komt zes maal per jaar bijeen. Ouders worden op de hoogte gebracht en uitgenodigd als hun kind besproken wordt.

 

Meer- en hoogbegaafdheid

Wanneer we signaleren dat een leerling verder uitgedaagd wil of moet worden in het leerstofaanbod bieden we in de eerste plaats aanvullend materiaal aan. Bevalt dit goed, en laat de leerling zien verder te kunnen groeien, dan mag deze thematisch aan de slag, onder begeleiding van de leerkracht. Liggen er nog meer kansen en mogelijkheden voor de leerling dan is de bovenschoolse plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen een optie. Hier gaat een beoordelingstraject aan vooraf.

Plusklas

In de bovenschoolse plusklas van Eenbes Basisonderwijs komen meer- en hoogbegaafde leerlingen van meerdere scholen in de regio wekelijks een dagdeel samen. In projectvorm gaan ze aan de slag met een onderwerp, waaraan ze wekelijks ook op de eigen school in ieder geval twee uur werken. De plusklas is ervoor bedoeld het contact tussen ontwikkelingsgelijke leerlingen te stimuleren, ondersteuning te bieden in de sociaal-emotionele ontwikkeling van deze leerlingen en uitdaging te bieden in het leerstofaanbod.

Dyslexie

’t Otterke biedt begeleiding aan leerlingen met taal- en leesproblemen. In sommige gevallen is onze begeleiding niet afdoende en in dat geval verwijzen we door naar meer gespecialiseerde hulp. Is er sprake van ernstige dyslexieklachten, maar zijn er geen andere belemmeringen voor het kind, dan spreken we van ernstige enkelvoudige dyslexieklachten (EED). Het kind komt dan in aanmerking voor specialistische behandeling via de gemeente.

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben we in kaart gebracht welke extra ondersteuning we onze leerlingen kunnen bieden. Dit document kun je hier inzien.

 

Kwaliteit

Bij daltonbasisschool ’t Otterke werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Onze leerkrachten blijven zich ontwikkelen, om elke dag op hun best voor de groep te staan. Onze onderwijskwaliteit brengen we in kaart aan de hand van de resultaten van toetsen en zelfevaluaties. We nemen deel aan audits en visitaties van Eenbes Basisonderwijs en nemen periodiek een kwaliteitsonderzoek af onder kinderen, ouders en collega’s. Meer weten over onze resultaten? Kijk dan hier.