Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met je.

  Informatiemoment
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er een inloop informatiemoment georganiseerd. Daar hoor je alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken. Daarnaast zullen er informatieavonden georganiseerd worden voor speciale gelegenheden, zoals bijvoorbeeld Marietje Kessels (weerbaarheidsproject) en overstap naar het voortgezet onderwijs.

  Ouderavond / rapporten

  We starten het schooljaar met startgesprekken in alle groepen. We maken kennis met elkaar en het kind mag vertellen wat het wil leren.

  De leerkrachten van groep 1 en 2 maken later in het jaar een woordrapport voor de leerlingen en daarna volgen de oudergesprekken. Vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag worden de kleuters op onze school in hun ontwikkeling gevolgd via een observatieschema.

  De groepen 3 tot en met 8 krijgen een rapport, daarna volgen de oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken. Alle rapporten zijn een uitdraai van de digitale rapportage van de leerkracht.

  Kinderen zijn bij alle gesprekken aanwezig, zodat ze samen met de leerkracht kunnen vertellen over hun ontwikkeling.

  Koffie-uurtje

  Tijdens dit inloopmoment tussen 08:30 en 09:30 uur stellen we een thema centraal. We praten samen over een onderwerp en nemen een kijkje in de klas. Data staan in de kalender van de School App.

  Ouderapp
  Via de Basisschool App deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvang je onze nieuwsbrief via de app. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Eten en drinken

  In de ochtendpauze eten alle kinderen fruit of groente.

  Tijdens de middagpauze eten ze hun meegebrachte lunch op school.

  Water drinken is gezond. Dat mag dan ook de hele dag door. Kinderen mogen hiervoor een flesje meebrengen.

 • Verjaardagen

  Bij verjaardagen vinden kinderen het leuk om te trakteren. Wij willen hiervoor liever geen bindende regels opleggen, maar we stellen het zeer op prijs wanneer je voor de kinderen iets gezonds mee geeft.

 • Vertrouwenspersoon

  Onze interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar voor zowel ouders als kinderen. Wat doet de interne vertrouwenspersoon:

  • luisteren naar de klacht
  • informatie geven over de klachtenprocedure
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
  • contact houden met de leerling/ouder

  Binnen onze school zijn zowel Eva van Genugten (eva.vangenugten@eenbes.nl) als Debby Sanders (debby.sanders@eenbes.nl) intern vertrouwenspersoon.

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, dat bestaat uit leden die gekozen worden uit ouders en personeel van de school. Voor bepaalde besluiten met betrekking tot onze school heeft de schooldirectie, instemming, dan wel advies nodig van de MR. Bij het nemen van andere besluiten door het bestuur heeft de MR het recht om adviezen te geven. De MR biedt de mogelijkheid tot direct contact en overleg tussen vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en bestuur. Tevens houdt de MR zich bezig met onderwerpen die het beleid van de school aangaan.

  Wat is de MR?
  De MR is de spreekbuis van ouders en leerkrachten naar de schooldirectie. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan in de schoolgids. De MR van alle scholen die onder het Eenbes bestuur vallen, kiezen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.

  In de MR van ’t Otterke zitten twee ouders en twee personeelsleden. Om de drie jaar worden deze personen volgens een wettelijk geregelde stemming gekozen. De directeur is meestal als adviseur bij het overleg aanwezig.

  De MR brengt verslag uit via de Basisschool App.

  Wil je een vraag stellen aan de MR van ’t Otterke? Stuur dan een mail naar: mrotterke@eenbes.nl

 • Ouders

  We zijn heel trots op de betrokkenheid die onze ouders tonen. Vaak is de keus voor daltononderwijs voor hun kind heel bewust en willen ze meedenken en meedoen. Ouders zijn dan ook regelmatig betrokken bij het onderwijs dat we bieden: we nodigen ouders bijvoorbeeld uit voor educatieve spelmiddagen waarbij ze groepjes leerlingen begeleiden, ze verzorgen workshops tijdens de Daltondag en ze lezen voor op de leesochtend. Samen brengen we daltononderwijs tot leven.

   

  Ouderraad 

  De ouderraad (OR) organiseert, samen met de leerkrachten van ’t Otterke, allerlei activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en het Voorleesontbijt. De leden vergaderen ongeveer zes keer per jaar en dragen eraan bij de schooltijd van onze leerlingen onvergetelijk te maken.

  Heb je tips of ideeën voor de ouders van de OR? Stuur dan een berichtje naar orotterke@eenbes.nl.

   

  Ouderbijdrage 

  De ouderraad vraagt elk jaar een bijdrage van €23,- per kind om de activiteiten die georganiseerd worden te kunnen bekostigen. De bijdrage is vrijwillig, maar wel zeer gewenst. We hopen dat iedereen bijdraagt, omdat er zonder de bijdrage van ouders minder activiteiten kunnen plaatsvinden. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

 • Communicatie met ouders

  Op verschillende momenten in het schooljaar hebben ouders gelegenheid te luisteren, vragen en vertellen:

  • bij het intakegesprek, voorafgaand aan de mogelijk inschrijving van het kind
  • bij de informatie-inloopmiddag aan het begin van het schooljaar in september
  • bij de ouderavond
  • bij het koffie-uurtje: tijdens dit inloopmoment tussen 08:30 en 09:30 uur stellen we een thema centraal. Data staan in de kalender van de School App.

  Daarnaast versturen we maandelijks een Otternieuws via de School App.

   

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  De week ziet er voor alle leerlingen van ‘t Otterke als volgt uit:

  Maandag, dinsdag, donderdag: 8.25u tot 14.45u (kinderen lunchen op school)

  Woensdag en vrijdag: 8.25u tot 12.30u (zonder lunchpauze) 

  Inloop is vanaf 8.20u waarbij ouders de kinderen naar binnen mogen brengen.

  Gym

  Op dinsdag en donderdag hebben alle groepen gym.

 • Vakanties

  Het overzicht van vakanties, studiedagen en vrije dagen vind je ook in onze School App.

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 7 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
  Koningsdag 27 april 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

 • Studiedagen

  maandag 23 oktober ’23                            Studiedag, alle kinderen zijn vrij

  woensdag 6 december ’23                         Studiedag, alle kinderen zijn vrij

  dinsdag 30 januari ’24                                 Studiedag, alle kinderen zijn vrij

  donderdag 20 juni ’24                                  Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Downloads

 • Schoolgids

  Het maken van een keus voor de school van je kind is een belangrijk moment. We willen ouders dan ook graag goed informeren over onze school, de manier van werken, allerlei praktische zaken en procedures. Al deze informatie vind je verzameld in onze schoolgids.

   

  Schoolgids 2023 2024
 • Schoolkalender

  De data van onze geplande activiteiten vindt u in de Basisschool App. Deze app is voor iedereen gratis te downloaden. U hoeft voor de kalender/agenda niet in te loggen.

   

 • Schoolplan

  Het schoolplan 2020-2024 is hier in te zien.