Kwaliteit

Op Daltonbasisschool 't Otterke werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken methodes die voldoen aan de eisen van deze tijd. Medewerkers zijn bekwaam blijven zich ontwikkelen. Zo zijn er studiedagen met het hele team om aan de schoolontwikkeling te werken, maar ook individuele opleidingen en cursussen worden gevolgd.  

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De meest recente peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een 8,4 en ouders een 8 en daar zijn we blij mee!

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 8,5 8,6 8,5
Ouders geven een:  8,0 8,2 8,0
Leerlingen geven een:  8,4 8,5 6,3

 

 

Toetsresultaten

Natuurlijk zijn de toetsresultaten van de kinderen belangrijk. Het zijn meetmomenten in een schooljaar. De leerkrachten gebruiken de resultaten om te zorgen dat het onderwijs kan worden afgestemd op uw kind. Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: juist het welbevinden van de kinderen is belangrijk. Met plezier naar school gaan, plezier hebben in leren zorgt dat een kind kan presteren op zijn of haar eigen niveau.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2015 2014 2013
Landelijk gemiddelde   534,8 535 535,1
Schoolscore 535,6 535,2 534,2

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Dat advies is gebaseerd op de leerhouding van een kind, de mate van zelfstandigheid en de leerresultaten van het kind in de jaren op onze school. Het advies wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Aantal schoolverlaters  31 26 29
vmbo 11 14 11
vmbo T/ havo 5 5 5
havo 2
havo/vwo 3   5
vwo 10 4 3

 

We zetten op school in op opbrengstgericht werken. Dat houdt onder andere in dat we trendanalyses maken van de toetsresultaten van de groepen. Daarmee kijken we verder dan alleen naar de getallen. We zien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We betrekken de kinderen nog meer bij hun eigen onderwijsproces, dat doe we door ontwikkelgesprekken te voeren met kinderen, maar ook door ouders en kinderen samen uit te nodigen voor een ontwikkelgsprek in groep 8. Zo worden alle partijen nog beter betrokken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken: 

  • Dalton: reflecteren met kinderen
  • Nieuwe rapporten
  • Sociaal-emotioneel volgsysteem
  • ICT
  • Leesplan: meer leesplezier
  • Passend onderwijs

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.