Kwaliteit

Op Daltonbasisschool 't Otterke werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. We gebruiken methodes die voldoen aan de eisen van deze tijd. Medewerkers zijn bekwaam blijven zich ontwikkelen. Zo zijn er studiedagen met het hele team om aan de schoolontwikkeling te werken, maar ook individuele opleidingen en cursussen worden gevolgd.  

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Kwaliteit

Op Daltonbasisschool 't Otterke werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering.

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in de interactie met de groep en met het individuele kind. Daarom beschikt onze school over vakkundige leerkrachten. Omdat het onderwijs verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende professionalisering van onze leerkrachten. Zij worden daarin gestimuleerd door het Expertise Netwerk.

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit bijvoorbeeld het kwaliteitsonderzoek, toetsen en uitstroomcijfers geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

  

Toetsen en zelf-evaluaties

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de effectiviteit van ons lesgeven. Onze school maakt 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli.

 

Audits en visitaties

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, leerkrachten, intern begeleider en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag aan onze school terug waar wij kwalitatief staan met ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties: bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren.

 

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormt de kern van onze kwaliteitszorg waarbij het niet om het systeem draait maar om wat wij leerkrachten ervan leren en hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren.

 

Kwaliteitsonderzoek

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke kwaliteitsonderzoek. Teams, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de hele school. Het resultaat van het kwaliteits-onderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. De meest recente peiling is van 2019.

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

 

2019

2017

2015

Medewerkers geven een:

7,7

7,7

8,5

Ouders geven een: 

7,8

7,8

8,0

Leerlingen geven een: 

8,5

8,3

8,4

   

Samenvatting resultaten Kwaliteitsonderzoek 2019

In oktober 2019 heeft 63% van de ouders van ’t Otterke meegewerkt aan het tevredenheidsonderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels allemaal binnen en geanalyseerd. Ik geef u graag een samenvatting van de belangrijkste onderdelen. 
Zoals al in het Otternieuws vermeld zijn we trots op de behaalde rapportcijfers. Medewerkers scoren een 7,7, ouders geven ons een 7,8 en de kinderen komen uit op een 8,5. We zien dus dat dat iedereen heel tevreden is. Vergeleken met het vorige onderzoek zien we ook dat de doelgroepen gemiddeld even tevreden zijn als in 2017.
Medewerkers, leerlingen en ouders zijn ofwel even positief, ofwel positiever dan het landelijk gemiddelde. Alle doelgroepen (medewerkers, ouders en kinderen) zijn opvallend tevreden over het onderwijskundig profiel van de school. Dit zien we ook terug bij de rubriek ‘Didactiek’; vergeleken met het landelijk gemiddelde zijn de doelgroepen positiever over het samenwerken op school, zelfstandig werken en de gelegenheid die leerlingen krijgen om elkaar te helpen. Leerlingen geven ook aan dat ze vinden dat ze goed begeleid worden op onze school. Dit sluit mooi aan bij de Daltonpijlers die bij ons op school centraal staan. 
 
Bij het analyseren van de resultaten valt de beleving van de veiligheid en sfeer op school ons op. Zowel medewerkers, ouders als leerlingen zijn heel positief over de sfeer op school. De interactie van leerkrachten met leerlingen en leerlingen onderling geven een heel positief beeld ten opzichte van andere scholen. We vinden het belangrijk dat we iedere leerling zien.  De betrokkenheid van ouders is ook een rubriek waarbij we een mooie score terugzien. Dit is een rubriek die voor de ontwikkeling van de leerlingen heel belangrijk is, waardoor wij ons constant de vraag blijven stellen hoe we dit nog verder kunnen verbeteren. Hierbij vinden we vooral de communicatie vanuit school naar ouders belangrijk. Hoewel dit niet nadrukkelijk uit het onderzoek naar voren komt vanuit de scores van de ouders, nemen we dit punt wel mee naar het volgende schoolplan. 
 
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten die we beschrijven aan de hand van het onderzoek. Zo zien we dat de medewerkers willen groeien in het professioneel omgaan met elkaar zodat de teamcultuur verbeterd wordt. Hier zijn we tijdens de studiedagen al mee aan de slag gegaan. Ook willen we meer aan de slag willen met ICT in ons onderwijs en willen onze lessen meer aan laten sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Ten derde is ook een wens om de culturele en creatieve vorming van de leerlingen meer te stimuleren.  
 
Een item waar door ouders duidelijk negatiever op gescoord is, is de opvang van de ziekte van een medewerker. Helaas hebben we hier te maken met een landelijke trend in de tekorten van leerkrachten. We doen ons best om hier zo helder mogelijk over te blijven communiceren, maar begrijpen dat dit een lastig punt blijft. 
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat het onderzoek een heel mooi beeld geeft van onze school. De verschillende doelgroepen zijn tevreden over het onderwijs en de school lijkt succesvol aan te sluiten bij de waarden die horen bij Daltononderwijs. We nemen alle bevindingen, ook de opmerkingen die gemaakt zijn mee bij het schrijven van het nieuwe schoolplan!

Toetsresultaten

Natuurlijk zijn de toetsresultaten van de kinderen belangrijk. Het zijn meetmomenten in een schooljaar. De leerkrachten gebruiken de resultaten om te zorgen dat het onderwijs kan worden afgestemd op uw kind. Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: juist het welbevinden van de kinderen is belangrijk. Met plezier naar school gaan, plezier hebben in leren zorgt dat een kind kan presteren op zijn of haar eigen niveau.

 

Vanaf 2016 t/m 2018 werd de IEP toets afgenomen. In 2019 is de ROUTE 8 afgenomen. In de tabel kunt u de scores lezen, uitgedrukt in percentages.  

IEP-toets 

 

Vak 

2017 

2018 

Landelijk % 

Otterke % 

Landelijk  % 

Otterke % 

Taal 

81 

83 

81 

76 

Lezen 

84 

84 

82 

79 

Rekenen 

78 

76 

84 

84 

 

Route 8 vanaf 2019 

 

2019 

Landelijke score 

Otterke 

Taal 

204 

195 

Rekenen 

204 

195 

Totaal 

204 

194,8 

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies. Dat advies is gebaseerd op de leerhouding van een kind, de mate van zelfstandigheid en de leerresultaten van het kind in de jaren op onze school. Het advies wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

Schooltype 

Advies 16/17 

Advies  
17/18 

Advies 18/19 

PRO 

- 

1 

- 

VMBO-B 

- 

1 

2 

VMBO-B/K 

- 

- 

2 

VMBO-K 

6 

5 

1 

VMBO- K/T 

- 

1 

3 

VMBO-T 

5 

5 

1 

VMBO-T/HAVO 

5 

2 

2 

HAVO 

2 

6 

3 

HAVO/VWO 

3 

3 

2 

VWO 

10 

5 

4 

totaal 

31 

29 

20 

 

We zetten op school in op opbrengstgericht werken. Dat houdt onder andere in dat we trendanalyses maken van de toetsresultaten van de groepen. Daarmee kijken we verder dan alleen naar de getallen. We zien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We betrekken de kinderen nog meer bij hun eigen onderwijsproces, dat doe we door ontwikkelgesprekken te voeren met kinderen, maar ook door ouders en kinderen samen uit te nodigen voor een ontwikkelgesprek in groep 8. Zo worden alle partijen nog beter betrokken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. 

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.