Missie en visie

Kindgericht onderwijs

Voor elk kind geldt dat we samen met hen en met hun ouders er uit willen halen wat er in zit. Daltononderwijs richt zich sterk op het individu. Ieder kind is uniek, met sterke en zwakke kanten, met eigen talenten en interesses en met een eigen manier van leren.

 

Wij bieden alle kinderen vanuit deze gedachte de gelegenheid zich te ontwikkelen, door ze in een verschillend tempo te laten werken, aangepaste leerstof te bieden, extra uitleg te geven in kleinere groepjes en moeilijkere leerstof aan te bieden voor kinderen die gemakkelijk leren. Werken met de dag- en weektaken biedt daarvoor ideale mogelijkheden.

 

Ons team heeft vijf kernwaarden gedefinieerd. Met deze waarden geven we vorm aan ons onderwijs. Hieronder vindt u deze kernwaarden en de betekenis die wij hieraan geven:

Professioneel

Vertrouwen in de leerkracht en in elkaar is belangrijk voor onze leerlingen. Meningen worden gerespecteerd. Samen met de kinderen en hun ouders worden korte en lange termijndoelen opgesteld. Deze worden geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. Leerkrachten kijken kritisch naar hun eigen lesgeven en dat van de collega’s. Leerkrachten ontwikkelen zich, samen en individueel.

Betrokken

Leerkrachten hebben aandacht voor alle kinderen. Kinderen worden gezien en gehoord. Leerkrachten zijn op de hoogte van wat er speelt in de groep. Ouders zijn gelijkwaardige partners. Door de ouders en collega’s te betrekken bij de ontwikkeling van een kind, halen we het beste uit de kinderen. Met deze positieve instelling realiseren we een hoge betrokkenheid op ’t Otterke.

Persoonlijk

Op onze school mogen de kinderen zichzelf zijn. Er worden complimenten gegeven aan de kinderen in de klas maar ook staan de leerkrachten klaar voor kinderen uit andere groepen. Persoonlijke aandacht voor elk kind waarbij we kijken naar zijn/haar ontwikkeling. Door kritisch te kijken naar het eigen handelen, weten kinderen en leerkrachten wie ze zijn en waarvoor ze staan.

Samen 

Het samen zijn, de verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten is een belangrijke waarde voor ons. Samen met de kinderen zorgen leerkrachten voor een veilige sfeer waarbinnen overlegd kan worden over het ontwikkelproces. We zijn trots op de stappen die kinderen zetten en vieren de successen. Het team is samen verantwoordelijk voor alle kinderen van de school. Kinderen leren samen en met hulp van leerkrachten.

Eigenheid

Dalton: kinderen nemen verantwoordelijkheid De leerkracht geeft ruimte (vrijheid) aan kinderen om van ervaring te leren. Samenwerken hoort daar bij. Leerstijlen van de kinderen en talenten worden gebruikt om te ontwikkelen. Binnen het lesgeven durven leerkrachten buiten de muren van het klaslokaal te denken door groep overstijgende activiteiten te plannen. Door reflectie vindt ontwikkeling plaats.