Daltononderwijs

Sinds 15 februari 2007 zijn wij officieel daltonschool (getoetst aan visitatie indicatoren NVD).   Het onderwijs op onze school draagt de naam daltononderwijs. Deze naam komt er niet zomaar. Wij werken volgens de daltonprincipes: zelfstandigheid, vrijheid in gebondenheid en samenwerking.  Als je kinderen verantwoordelijkheid geeft en het ook vraagt; als je kinderen laat samenwerken; als je de zelfstandigheid van de kinderen bevordert heeft onderwijs succes!

Laat de kinderen zelf doen wat ze al kunnen. 

Verantwoordelijkheid

Kinderen leren door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. De leerkracht stelt grenzen door structuur te bieden om vrijheid te leren hanteren.  Kinderen maken keuzes in hun handelen en nemen hun verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de kracht van ieder kind.  Het leren omgaan met vrijheid en keuzes maken gaat stap voor stap. De inhoud van de leerstof wordt, zoals op alle scholen, bepaald door de richtlijnen van de overheid, samenleving en schoolplan. Vrijheid betekent niet dat een kind kan doen en laten wat hij wil maar betekent leren om keuzes te maken.

Zelfstandigheid 

Zelfstandig werken is iets wat geleerd moet worden. De kinderen moeten leren hoe ze informatie verkrijgen, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je bepaalde keuzes maakt. Kinderen willen zelf dingen ontdekken, zelf actief en inventief zijn, en niet altijd afwachten wat er gaat gebeuren. Sommigen zijn hier snel in en kunnen direct aan de slag, anderen krijgen extra begeleiding als dat nodig is. Voor kinderen die meer uitdaging aankunnen, is er een aanvullend aanbod. De leerkracht heeft op onze school een coachende en begeleidende rol.

Samenwerking 

Samenwerken met andere mensen is iets wat in de maatschappij veel voorkomt. Je kunt niet altijd samenwerken met de mensen waar je zelf voor kiest. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf, daarvoor zijn bepaalde vaardigheden nodig. Kinderen op onze school communiceren veel met elkaar, ze helpen elkaar, organiseren samen, maken afspraken met elkaar.  

Reflectie

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze school belangrijk. Het vooraf inschatten van de tijd die je nodig hebt en de manier waarop je gaat werken, maar ook het achteraf bespreken van die inschatting. Samen met de leerkracht kunnen kinderen op die manier hun manier van werken wijzigen of juist vaststellen dat het goed is. Reflectie over de kwaliteit van je eigen leerproces, natuurlijk op het eigen niveau.

 Aspecten van het daltonconcept:

 • Vormen van zelfstandig werken, leren en reflecteren in alle groepen.
 • Het pedagogisch handelen gaat uit van het vermogen van de mens tot leren. Dit blijkt onder andere uit zelfstandig werken op een bepaalde tijd van de dag.
 • De ruimte is ingericht voor zelfstandig werken en het samenwerken.
 • Zelfstandig en samenwerkend leren krijgen veel aandacht in het leerplan.
 • Uit gedrag van de kinderen blijkt dat zij gewend zijn aan vrijheid van handelen binnen grenzen.
 • Kinderen houden leeractiviteiten en resultaten zelf ook bij (reflectie).
 • Er wordt gewerkt met een takenbord, (dag- of week-)taakblad en met dagkleuren.
 • Er wordt structuur geboden om kinderen keuzes te laten maken.

Vaardigheden 21e eeuw

Wat hebben kinderen nodig om goed voorbereid te zijn op hun toekomst? Dan hebben we het op onze school niet alleen over de vaardigheden als taal en rekenen. Ook de vaardigheden die nodig zijn om met elkaar samen te werken,  elkaar te kunnen helpen en om je eigen talenten te ontwikkelen zijn op onze school heel belangrijk. We werken met kinderen dus ook aan hun sociale vaardigheden, samenwerking, probleemoplossend vermogen, digitale geletterdheid,  mediawijsheid, creativiteit, communicatie en kritisch denken. De vaardigheden van de 21e eeuw!

Instructie

Tijdens de instructielessen werken we met het directe instructiemodel. We starten de les met de hele groep. Daarna begeleidt de leerkracht de kinderen op minimaal 3 niveaus:

 • het basisniveau
 • Het verrijkte niveau, voor kinderen die al snel losgelaten kunnen worden en veel zelf doen
 • Het verlengde niveau, voor kinderen die wat meer begeleiding en oefening nodig hebben

Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen tempo naar hun eigen behoefte. Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat de leerkracht met de kinderen in gesprek gaat. Tijdens die gesprekken gaat het over de manier van leren, wat hebben de kinderen nodig om te kunnen leren, waar hebben de kinderen hulp bij nodig maar ook: wat kunnen ze al zelf. tijdens die gesprekken stellen de kinderen ook hun eigen leerdoelen vast. Kinderen kunnen namelijk zelf heel geod aangeven waar ze al goed in zijn en wat ze nog moeilijk vinden. Door met kinderen in gesprek te gaan kunnen de leerbehoeften beter worden vastgesteld en de leerkracht kan op die manier zoveel mogelijk voldoen aan die behoeften.

 

Trots!

Trots op het behalen van het Daltoncertificaat voor de komende 5 jaar en de lovende woorden daarbij: respectvol omgaan met elkaar, warme sfeer, hard werken, fijne kinderen en fijn team!