Zorg

 

Leerlingenzorg

Elk kind heeft recht op Passend Onderwijs. Met betrekking tot onze leerlingenzorg hebben we een zorgplan. Onze uitgangspunten voor leerlingenzorg zijn:

  • In groep 1 tot en met 8 gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we bij groep 1 en 2 KIJK! om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en te registreren, vanaf groep 3 het sociaal-emotioneel volgsysteem Zien. Bij kinderen bij wie we zorgen hebben, stellen we vast welke actie nodig is en gaan we aan de slag.
  • Voor alle groepen stellen we een groepshandelingsplan op voor de vakken taal, rekenen en lezen. Deze groepsplannen zijn een hulpmiddel om onze lessen af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.
  • We organiseren onze lessen zo, dat we kinderen die specifieke hulp nodig hebben tijdens de lessen kunnen begeleiden.
  • Voor kinderen die niet voldoende kunnen worden begeleid op onze school, wordt gezocht naar een passende plek op een andere basisschool dan wel speciaal basisonderwijs.
  • Wij hebben procedures voor kinderen met een vertraagde of versnelde ontwikkeling. Voor de aanname en begeleiding van kinderen die in aanmerking komen voor extra ondersteuning in de vorm van een arrangement, is een procedure in ontwikkeling.
  • Voor kinderen die een zeer hoge intelligentie hebben, heel hoog scoren en behoefte hebben aan verdieping en verbreding van het onderwijsaanbod, is de Plusklas Laarbeek opgericht. In deze Plusklas gaan de kinderen een dagdeel in de week met leerkrachten aan de slag op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, vreemde talen, filosofie, etc.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is landelijk het passend onderwijs ingevoerd.

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht welke extra ondersteuning wij onze leerlingen kunnen bieden. Dit profiel kunt u inzien op school of opvragen bij de directeur.

 

Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg van de GGD

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker.

Alle leerlingen van groep 2 en groep 7 komen op een vast moment in contact met de medewerkers van het team. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. U mag bij elk contactmoment aanwezig zijn.

 

Zorgteam

Leerlingen kunnen op het moment dat er vragen zijn, besproken worden in het zorgteam. Daarin hebben zitting een jeugdverpleegkundige en een jeugdmaatschappelijk werker, een medewerker van het Expertise Centrum Geldrop, de IB-er van de school en de directeur.  Het zorgteam komt 5 keer per jaar bij elkaar.  De bijeenkomsten vinden op school plaats. Ouders worden op de hoogte gesteld als hun kind besproken wordt