Aanmelden

Spreekt onze school u aan en wilt u uw kind aanmelden? Welkom! 

Is uw kind 3 jaar en wordt het volgend schooljaar 4? Schrijf alvast in! De aanmeldingen voor het volgend schooljaar moeten voor 1 april binnen zijn. 

 

Voor de basisschool gelden deze regels:

U meldt telefonisch of schriftelijk dat u interesse heeft voor onze school. Tijdens een persoonlijk gesprek bespreekt u met de directeur de ontwikkeling van uw kind. Tevens wordt de vraag gesteld of er speciale zorg voor uw kind nodig is. Dit is in het belang van ouders, kind en school omdat op deze manier de school kan inschatten of de school de benodigde zorg kan bieden. Als u en de school vinden dat de goede zorg aan uw kind kan worden geboden, vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats. Zo weten alle partijen dat aan uw kind een goede start geboden kan worden  omdat we weten wat uw kind nodig heeft. Vandaar de term Passend Onderwijs.

De bevestiging van aanmelding (de school kan dus de zorg bieden die uw kind nodig heeft) gebeurt binnen 6 weken na de inschrijving.

 

Wennen op school

Als uw kind gedurende het schooljaar instroomt in de groep, mag hij of zij al een aantal keer komen wennen. Er kan gebruik worden gemaakt van maximaal 5 momenten die in overleg met de leerkracht gepland worden. Zo is de eerste schooldag een stuk minder spannend.

Instromen kleuters

Het instromen van de kinderen gebeurt altijd in overleg met de leerkracht. Het kan zijn dat uw kind 4 wordt in de laatste weken van het schooljaar. Dan zal uw zoon of dochter waarschijnlijk na de zomervakantie beginnen. Het schooljaar loopt op zijn einde: er zijn dan afrondende activiteiten, terwijl een nieuwe kleuter juist baat heeft bij een sfeer van ‘opstarten’. Uw kind kan voor de zomervakantie wel alvast komen wennen op de laatste woensdagochtend van het schooljaar. Dan is de kennismaking met de leerkracht en de kinderen in de groep.

 

Rust en veiligheid in alle groepen

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen optimale onderwijskwaliteit te bieden. 

Dat start op een plek binnen één van onze scholen. Onze scholen hebben een ondersteuningsstructuur en signaleren preventief de eventuele extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Zij werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om in gezamenlijkheid, gebruikmakend van elkaars deskundigheid, aan elk kind, zo thuisnabij mogelijk, passend onderwijs te bieden. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner. 

Er is echter een grote verscheidenheid aan leerlingen binnen onze scholen. Ieder kind is immers anders, ieder kind is uniek. Eén ding hebben zij echter gemeen. Zij hebben behoefte aan rust, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Onze leerkrachten stellen alles in het werk om deze veiligheid te garanderen. 

Daarom kan het, in een uitzonderlijk geval, voorkomen dat we een grens stellen aan de grootte van een groep. We willen daarmee de veiligheid en rust voor alle kinderen in deze groep bewaren. Omdat dit niet met een vast getal te duiden is, wordt de grens door de directeur, in samenspraak met de interne begeleider, vastgesteld. Wanneer deze bereikt wordt, wordt daarover duidelijk en tijdig met de ouders gecommuniceerd. Een wachtlijst behoort dan tot de mogelijkheden. 

Contact

Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.