Meedenken en meepraten

 

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan op elke school, dat het beleid van de school en het schoolbestuur bewaakt. Verder voert de MR verplicht overleg met alle geledingen die bij de school betrokken zijn. Dat zijn personeel,  bestuur,ouders en via de ouders, de kinderen. Als een schoolbestuur meer dan één school bestuurt, zoals bij onze stichting  het geval is, dan is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) verplicht. Hierin heeft een vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders van de diverse scholen zitting.


De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en doet hierover eventueel voorstellen. De MR is tevens bevoegd te spreken over het functioneren van individuele leden van het bevoegd gezag, personeel, ouders en leerlingen, uiteraard rekening houdend met de noodzakelijke privacyregels. De vergaderingen vinden eens in de vier tot zes weken plaats en zijn in principe toegankelijk voor personeel en ouders. De notulen zijn hieronder te vinden en op het prikbord bij de beide ingangen.

 

 

In de MR zitten ouders en personeel. Voor onze school zijn dat twee ouders en twee personeelsleden. Om de drie jaar worden deze personen volgens een wettelijk geregelde stemming gekozen. De directeur is meestal als adviseur bij het overleg aanwezig.

 

Onze leden:

René Monen (voorzitter en O-MR lid)

Thijs van Dijk (O-MR lid)
Merel Thomas (P-MR lid)
Anniek van Leuken (P-MR lid)

Bevoegdheden

In het MR- reglement  is vastgesteld dat de MR advies- en instemmingsbevoegdheden heeft.
Enkele adviesbevoegdheden zijn:
- verandering van de grondslag van de school

- fusie van scholen

- beleid inzake ontslag /aanstelling van personeel.
Voorbeelden van instemmingbevoegdheden:
- nascholing personeel

- personeelsbeoordelingsbeleid

 

Notulen 16 mei 2022

Notulen 21 februari 2022

Notulen 18 oktober 2021

Agenda 18 oktober 2021

Notulen 13 september 2021

Activiteitenplan 2020/2021

Jaarverslag 2020/2021 

Agenda 28 juni 2021

Agenda 17 mei 2021

agenda 1 maart 2021

Andere onderwijstijden

Notulen 28 juni 2021

Notulen 17 mei 2021

Notulen 1 maart 2021