Tussenschoolse opvang

TSO club 2021-2022

Overblijven in het schooljaar 2021 - 2022

 

Onze school heeft tussen de middagpauze van 12:00 tot 13:15 uur. Kinderen kunnen in die pauze op school overblijven. De Tussen schoolse Opvang wordt per nieuw schooljaar verzorgd door TSO CLUB en de administratie gebeurt met een online administratiesysteem.

 

De coördinatie is in de vertrouwde handen van Betsy Vereijken, zij is het aanspreekpunt voor ouders. Kijk voor informatie op de ouderpagina van TSO CLUB tsoclub.nl/otterke. Heb je vragen over het overblijven, neem dan contact op met Betsy via otterke@tsoclub.nl.

 

Heb je vragen over de declaraties of betaling, mail dan naar administratie@tsoclub.nl. Voor inloggen en eenmalig registreren ga je naar login.tsoclub.nl.

 

Mocht het inloggen niet lukken of hebt je een vraag over de werking van het systeem, neem dan contact op met de helpdesk van TSO CLUB via support@tsoclub.nl of bel naar +31 654 304 663.

 

 

 

TSO seizoen 2020-2021

 

Kosten

Dit schooljaar zijn de kosten € 2,80 per dag. De kosten voor de incidentele opvang (strippenkaart) worden € 3,25 per dag.

De strippenkaarten zullen vanaf juni aangepast verkrijgbaar zijn. Aan het eind van het schooljaar gaat de TSO over naar de tso club en krijgt u het resterende bedrag van de strippenkaart retour. 

 

Overblijfkrachten TSO

Het komende jaar zullen de vertrouwde overblijfkrachten samen met de coördinator de TSO voor uw kinderen organiseren. 

 

Met vriendelijke groet,

GOO TSO

 

 

 

Stichting GOO Tussenschoolse Opvang

 

Algemene Voorwaarden  TSO per 01-08-2018

 

1. ALGEMEEN

Lid 1: Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over Stichting wordt daaronder verstaan Stichting GOO  TSO.

Lid 2: De  stichting heeft met de basisschool een overeenkomst gesloten voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang. Deze overeenkomst komt tot stand in overleg met het schoolbestuur en/of de schooldirectie en de eventuele betrokken overlegorganen binnen de school. Door de overeenkomst te tekenen gaat de Basisschool akkoord met deze algemene voorwaarden.

Lid 3: De stichting stelt zich ten doel tussenschoolse opvang te verzorgen in een van haar eigen vestigingen of op een locatie van/ of verbonden aan de basisschool.

Lid 4: De stichting hanteert een klachtenreglement.

 

2. INSCHRIJVING

Lid 1: Inschrijving van het kind gebeurt d.m.v. het inschrijfformulier.

 

3. LOOPTIJD OVEREENKOMST

Lid 1:  Door ondertekening van het inschrijfformulier wordt een overeenkomst aangegaan met de stichting en gaat de ouder/verzorger akkoord met deze algemene  voorwaarden en het schoolreglement t.b.v de tussenschoolse Opvang.

Lid 2: De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, vanaf op de in het contract genoemde ingangsdatum, en eindigt automatisch zonder dat daarvoor opzegging is vereist, op het moment dat het kind overstapt naar de middelbare school.

Lid 3: Vanaf een (1) maand na de in het contract genoemde ingangsdatum, heeft elk van de partijen het recht deze overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen.

Lid 4:  De termijn van opzegging is minimaal 2 weken. Indien de schriftelijke opzegging ingeleverd wordt voor de 15e  van de maand gaat de opzegging per de 1e van de eerstvolgende maand in. Indien de opzegging  wordt ingeleverd na de 15e van de maand gaat de opzeggen  per de 1e van de daarop volgende maand in.

Lid 5:  De overeenkomst kan zonder inachtneming van de opzegtermijn beëindigd worden bij overlijden van het kind of in overmachtsituaties ter beoordeling van stichting.

Lid 6: Kinderen die zich niet houden aan de afgesproken gedragsregels, kunnen na herhaalde  gesprekken met kind, ouders/verzorgers en school, worden uitgesloten van de tussenschoolse opvang. De stichting kan op deze grond de overeenkomst beëindiging. Beëindiging op deze grond zal te allen tijde schriftelijk gemotiveerd gebeuren.

 

4. DEELNAME

Lid 1: Structurele deelname (contract): minimaal 1x per week op een vaste dag.

Variabele deelname (contract): regelmatige, maar wisselende deelname met een minimum van 3 keer per maand. De dagen zijn al in de voorafgaande maand, voor de 15e, bekend. Na de 15e worden variabele roosters niet meer verwerkt bij de stichting.

Incidentele deelname (strippenkaart): Voor incidentele opvang is het verplicht om een strippenkaart te kopen. Het is mogelijk om meerdere kinderen binnen een gezin gebruik te laten maken van dezelfde strippenkaart.

Combinatie: Het is ook mogelijk om een combinatie tussen vaste opvang er incidentele opvang af te nemen. B.v. maandag en dinsdag middels een abonnement en donderdag incidenteel middels een strippenkaart.

Lid 2:  Per schooljaar worden de weken waarbinnen de school open is, in rekening gebracht . De feestdagen worden niet in rekening gebracht. Bij vaststelling van het contractuele tarief is rekening gehouden met een reductie van het tarief vanwege geplande studiedagen en continue-rooster met een incidenteel karakter. Dit betekent dat in het geval van studiedagen en incidentele continue-roosters de facturering doorloopt.

 

5. BETALING

Lid 1: Structurele deelname:  een automatische afschrijving van het aantal aangegeven dagen. Betaling van een structurele deelname zal achteraf geschieden, zonder een schriftelijke factuur.

Variabele deelname; achterafgaand aan de opvang worden de opgegeven dagen van de bank/girorekening afgeschreven. Ouders/verzorgers ontvangen van de afschrijving geen schriftelijk factuur.

Incidentele deelname: betaling via losse strippen per keer. Strippenkaarten zijn verkrijgbaar bij de coördinator tussenschoolse opvang.

Lid 2:  Middels incasso wordt, achterafgaand aan de opvang, het verschuldigde bedrag van uw  rekening afgeschreven door de stichting.

Lid 3:  Ouders/verzorgers machtigen de stichting middels ondertekening van het inschrijfformulier.

Lid 4: Indien een kind incidenteel afwezig is in verband met b.v. ziekte, zal geen restitutie van abonnementskosten plaatsvinden. Bij ziekte van langer dan één week zal wel restitutie plaatsvinden. In alle andere gevallen loopt de betaling door.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

De stichting sluit een aansprakelijkheidsverzekering af. De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid, behoudens voor zover de door de stichting afgesloten verzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Indien de stichting onverhoopt aansprakelijk mocht zijn, is de schadevergoeding beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de stichting verzekerd is.

 

7. PRIVACY

Lid 1: Ouders/verzorgers gaan akkoord met het uitwisselen van informatie met betrekking tot hun kind tussen de stichting en de school voor zover dit in het belang is van het kind in het kader van de tussenschoolse opvang.

Lid 2:  De stichting levert geen privacy gevoelige informatie aan derden.

Lid 3:  GOO TSO gaat zorgvuldig om met de privacy van de kinderen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van de organisatie stichting GOO, waar GOO TSO deel van uitmaakt. U kunt hiervoor de website van de stichting GOO raadplegen: www.stichtinggoo.nl 

 

8. HET PRODUCT TUSSENSCHOOLSE OPVANG

De stichting zorgt, tenzij anders staat vermeld in de overeenkomst met de school, voor de volledige organisatie van de tussenschoolse opvang. Dit houdt onder andere het volgende in:

n  werving en selectie/screenen van de overblijfkrachten en de coördinator  tussenschoolse opvang

n  Het zorgen voor vervanging bij ziekte

n  Professioneel ondersteunen van de overblijfkrachten en de coördinator tussenschoolse opvang

n  Het verzorgen van overeenkomsten met overblijfkrachten.

n  Het bieden van deskundigheidsbevordering aan overblijfkrachten en coördinator tussen schoolse opvang

n  Het betalen van vergoedingen aan overblijf krachten

n  Het innen van de kosten van de TSO middels automatisch incasso

n  Onderhouden van contacten met school.

n  Het bijhouden van diverse registraties.

n  Het informeren van ouders middels een nieuwsbrief van de school.

 

 

9. TIJDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

De tussenschoolse opvang vindt plaats gedurende de lunchpauze van de basisschool. De school bepaalt de tijden van de lunchpauze. Er is geen tussenschoolse opvang op woensdagen, tijdens studiedagen, schoolvakanties en andere roostervrije dagen.

 

10. TARIEVEN

Lid 1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

Lid 2. Over prijswijzigingen zal eerst met de formele contractpartner gecommuniceerd worden. Prijswijzigingen worden tenminste twee maanden voor de ingangsdatum schriftelijk meegedeeld.  .

Lid 3.Indien wettelijke bepalingen of de specifieke situatie op de school dit noodzakelijk maken kan een aangepaste prijswijziging door gevoerd worden.

 

11. KIND-MEDEWERKERS TUSSENSCHOOLSE OPVANG RATIO

De stichting streeft naar een ratio van 15 kinderen per overblijfkracht. Bij de eerste 10 kinderen wordt een overblijfkracht ingezet. Vervolgens worden bij 11 kinderen twee overblijfkrachten ingezet. Vanaf 26 kinderen worden drie overblijfkrachten ingezet enz.

De stichting stelt de overblijfgroepen samen, deze kunnen per dag verschillen.

 

12. COORDINATOR TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Per school wordt een coördinator benoemd voor de tussenschoolse opvang. De coördinator is regelmatig aanwezig tijdens de lunchpauze en in ieder geval mobiel bereikbaar. Daarnaast is de coördinator op een vast tijdstip per week aanspreekbaar voor ouders.

 

13. GESCHILLEN

In die gevallen waarin deze basisvoorwaarden niet voorzien, streven partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid, alvorens het geschil zonodig aan de bevoegde rechter voor te leggen.