Ziekte en verzuim

Is uw kind ziek? Geef dit dan 's morgen tussen 8.00u en 8.30u door aan de school via telefoonnummer 0492-462163.

Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op.

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke ochtend en middag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, doktersbezoek, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Regels vakantieverlof

 

Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 2 maanden van te voren aan de directie van de school te worden voorgelegd.

Vakantie verlof is alleen mogelijk:

- wegens specifieke aard van het beroep van een van de ouders vakantie tijdens geen enkele schoolvakantie mogelijk is.

- als een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen alle officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit vakantieverlof mag:

- eenmaal per schooljaar worden verleend

- niet langer duren dan 10 schooldagen

- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Regels gewichtige omstandigheden, minder dan 10 dagen

 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden, dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directie van de school te worden voorgelegd.

Als gewichtige omstandigheden tellen:

- het voldoen van een wettige verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden

- verhuizing, ten hoogste één dag

- het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 3e graad voor één dag of ten hoogste twee dagen

- ernstige ziekte van of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad, de duur zal in overleg met directie worden vastgesteld

- het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad, voor ten hoogste vier dagen

- het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad, voor ten hoogste twee dagen

- het overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e graad, voor ten hoogste één dag

- het bijwonen van een 25-, 40-, en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders, voor één dag

- het bijwonen van een 12½- 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders, voor één dag

- eventueel, andere naar het oordeel van de directie, belangrijke redenen, maar géén vakantieverlof

 Regels gewichtige omstandigheden: meer dan 10 dagen

 

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per jaar, dient minimaal één maand tevoren via de directie van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.

Verlof zal verleend worden indien:

-  de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker kunnen overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van een medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

 

U kunt de voorwaarden van verlof via de volgende link, in de brochure van de gemeente bekijken: verlofregels.